"ไม่มีมีดที่ลับไม่คม แต่จะคมช้าคมเร็วก็เท่านั้นเอง คนก็เหมือนกันเดียวก็เก่ง มีดที่ลับแล้วคมช้าไม่เป็นไรหมั่นลับอยู่เสมอเมื่อคมแล้วความคมจะคงทนไปอีกนาน คนก็เช่นกัน ค่อย ๆ เก่ง ค่อย ๆ ฝึกและเรียนรู้ไป ก็จะเก่งตลอดไป"

PhD Kongkiat Hirankerd

Augmented Reality

an interactive experience of a real-world environment whereby the objects that reside in the real-world are "augmented" by computer-generated perceptual information.

Internet of Things (IOT)

the network of physical devices, vehicles, home appliances, and other items embedded with electronics, software, sensors, actuators, and connectivity which enables these things to connect and exchange data.

Virtual Reality

an interactive computer-generated experience taking place within a simulated environment, that incorporates mainly auditory and visual, but also other types of sensory feedback like haptic.

We create for improve learning and give chance for everyone.

Meet the Team